Verticaal slibscherm

TerraSilt®

Terrasilt is een Texion-slibscherm dat een oplossing biedt voor het probleem van de bodemerosie van landbouwgronden.

Toepassingen

Over bodemerosie
Bij bodemerosie breekt het afstromende water de bodem af en transporteert het de bodemdeeltjes weg van de akker. Hoe groter de helling van de akker, hoe gevoeliger die is voor erosie. Ook de infiltratie-eigenschappen van de grond en de regenintensiteit hebben hun invloed. De Belgische leem- en zandbodems hebben een lage aggregaatstabiliteit en zijn daarom gevoelig voor bodemerosie.

Vlaanderen verliest per jaar 1,5 à 2 miljoen ton vruchtbare grond. De waardevolle grond wordt ‘afval’ dat lager gelegen woningen, waterlopen en wegen vervuilt en riolen doet dichtslibben. Eén m³ slib ruimen uit een waterloop of wachtbekken kost, afhankelijk van de afvoermogelijkheden en de vervuilingsgraad, 6 tot 60 euro.

Historische, tijdelijke of minder gewenste oplossingen
Voor de grootschalige landbouw zijn intrede deed, beperkte het landschap zelf de gevolgen van bodemerosie: weiden, hagen of wegeltjes scheidden de individuele, kleine landbouwpercelen. Deze bescherming is meestal verdwenen.

De huidige oplossingen zijn tijdelijk, of u moet er als landbouwer stukken akker voor opofferen:

  • ploegen zonder grond te keren volgens de hoogtelijnen
  • teelttechnische maatregelen, zoals teeltrotatie
  • dijkjes op een hellend terrein
  • een erosiepoel op het laagste punt, die het afstromende slib opvangt
  • grasbuffers op de hoogtelijnen

Texion’s oplossing: Terrasilt
Een Terrasilt-slibscherm is een totale oplossing voor het probleem van bodemerosie.
U plaatst het onderaan de helling. Het scherm vangt het slib op, zodat het niet verloren gaat.

Samenstelling en kenmerken

Een Terrasilt-slibscherm is geweven van speciale garens die de juiste combinatie van waterdoorlaatbaarheid en gronddichtheid hebben. Op die manier stroomt het water erdoor, terwijl de slibdeeltjes blijven zitten. Het geheel is verstevigd met een lussenband die u vastrijgt aan een gespannen kabel.

Uitvoering

Om u te helpen bij de plaatsing heeft Texion het volgende voorzien:

  • een rode merkstreep die aangeeft hoe diep u het slibscherm ingraaft
  • een witte markeringsband die de maximale hoogte van het slib aangeeft
  • bij langere hellingen hebt u mogelijk meerdere Terrasilt-schermen nodig, die u dan trapsgewijs plaats
Levering

Texion levert Terrasilt op rollen met een breedte van 75 cm.

Slibschermen